ENGEDÉLYEZTETÉS

2018 december 20. Az utolsó pillanatokban valóban meg lett hosszabbítva a kút törvény:
4. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása
28. § A Vgtv. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi
tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.)
hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti
vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig
kérelmezi.”

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény értelmében  vízjogi engedély szükséges a vízilétesítmény (ásott és fúrt kút, házi víztisztító, házi szennyvíztisztító) megépítéséhez, átalakításához, vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez valamint annak megszüntetéséhez.

Ha a vízimunka elvégzése jogerős hatósági engedély nélkül történt és a hatóság a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni.

Mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól az a létesítő, aki a 2016. június 4. előtt vízjogi engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges

a)      olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

–          a külön jogszabály szerint kijelölt védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele nélkül,

–          500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

–          épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

–          nem gazdasági célú vízigény;

b)     az a) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítményhez;

c)      az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítményhez.

Minden más esetben a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság, azaz a fővárosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóság rendelkezik hatáskörrel az eljárásra.

Az a) pontban megjelölt kút engedélyezésének feltétele

–          a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,

–          a vizek hasznosítását, védelmét, kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre vonatkozó külön jogszabály szerinti követelmények teljesítése, valamint

–          a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén – az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával – annak megállapítása, hogy a kút az a) pont hatálya alá tartozik, és az nem veszélyezteti a vízkészlet védelméhez fűződő érdekeket.

Az engedélyezési eljárás menete:

–          Vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó kérelem benyújtása, ezzel egyidejűleg 5000 Ft eljárási illeték megfizetése az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény szerint.

–          A kérelemhez mellékelni kell  a 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 3. melléklete szerinti Adatlapot a helyi önkormányzat jegyzőjének engedélyéhez kötött kutak kivitelezéséről.

Olyan kutak esetében, amikor nem állnak rendelkezésre adatok, tervek és engedélyek, akkor állapotfelmérés és kútvizsgálatok alapján állapotterv készítendő. a fennmaradási engedélyhez.